RCKC中煒商務中心                                                                                ENGLISH       简体中文      繁體中文

                                           

為何選商務中心

 為何我們

 我們提供甚麼

 樣保護你

 客戶怎麼說      

 國內外之橋樑

 怎樣開始

 怎樣找我們

 在中煒工作

                                

                     

怎樣保護您 ?

RCKC 中煒商務中心是一所專業公司,專營商業支援服務。我們得悉一些商務中心經營與他們顧客相似的業務﹕利用他們客戶的資料,甚至對外透露。我們的NCP - 不競爭政策(No-Compete-Policy) 聲明我們不會進行其他或是與我們顧客相似的業務。若進行其他或是與我們顧客相似的業務,這是對顧客直接的衝突,我們並且視這為破壞顧客的信心。

我們RCKC中煒 深明與顧客有關的所有資訊和細節只屬於顧客,並且在任何情況下都不可洩漏客戶的任何資訊。

除了因執法關係,RCKC中煒 必須充分合作之外,任何和所有由顧客提供或與顧客有任何關係的資訊,在任何情況,必須保持機密,以及在沒有顧客的事先同意,並且在已知的情況下透露。

我們堅定地給我們尊貴的顧客信心,並希望我們的顧客能100%確信這個事實,使您能充分集中擴展事務與賺取盈利。

 

[首頁]

私隱政策
將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到: administator@usrckc.com
版權所有 ©2002 
RCKC中煒商務中心 
上次修改日期: 09-06-2006
 
ing: 0; text-indent: 0; margin: 0" align="left"> 私隱政策
將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到: administator@usrckc.com
版權所有 ©2002 
RCKC中煒商務中心 
上次修改日期: 09-06-2006